Selecteer een pagina

LEVERINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Strijker Buitenreklame., gevestigd te Groningen, hierna te noemen Strijker, aangegaan.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Strijker zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van Strijker zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2 Algemene voorwaarden van kontraktpartijen en/of derden

2-1 Strijker aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van kontraktpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Strijker onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemenevoorwaarden van kontraktpartijen en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Strijker aanvaard onder bovengenoemde kondities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transaktie. Latere transakties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 3 Aanbiedingen

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Strijker, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
3-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Strijker zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Strijker niet.

ARTIKEL 4 Overeenkomst

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Strijker door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.
4-2 Elke met Strijker aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Strijker zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Strijker zich zal wenden tot buro N.C.M. te Amsterdam.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Strijker bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

ARTIKEL 5 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Strijker binden de laatste niet, voor zover ze door Strijker niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen prokuratie hebben.

ARTIKEL 6 Prijzen

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsturing geldende prijzen.
6-2 Prijslijsten en reklame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Strijker niet.
6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden kunnen deze worden doorberekend.
6-4 Indien de prijsfluktuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transaktie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

ARTIKEL 7 Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefaktureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

ARTIKEL 8 Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Strijker.

ARTIKEL 9 Aanbetaling

Strijker is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Strijker de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

ARTIKEL 10 Leveringstermijn

10-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Strijker zijn de goederen te leveren.
10-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risiko te zijner beschikking opgeslagen.

ARTIKEL 11 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Strijker aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

ARTIKEL 12 Meer- en minderwerk

12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
12-3 Door Strijker te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 13 Wijziging van de opdracht

13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Strijker ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risiko voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Strijker buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

ARTIKEL 14 Annuleren

14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Strijker reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inklusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Strijker als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Strijker te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Strijker zich alle rechten voor onvolledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 15 Geldigheid van deze voorwaarden

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspekteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Strijker terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Strijker wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reklame.
15-2 Strijker dient in staat te worden gesteld ingediende reklames te kontroleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
15-4 Indien de reklame naar het oordeel van Strijker c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Strijker is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

ARTIKEL 16 Garantie

Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks-resp.importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

ARTIKEL 17 Risiko bij reparatie

Bij Strijker in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal door Strijker niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat hij terzake van schade aan of verlies van de goederen van zijn assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever resp.bewaargever komen.

ARTIKEL 18 Retentierecht

Wanneer Strijker goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL 19 Aansprakelijkheid

19-1 Strijker is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direkt of indirekt gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
19-2 Strijker is slechts aansprakelijk voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de faktuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van Strijker of van hen, die door Strijker te werk zijn gesteld.
19-3 Strijker zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

ARTIKEL 20 Overmacht

20-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Strijker of opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Strijker, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Strijker, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Strijker overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
20-2 Strijker is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respektievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Strijker 21 Eigendomsvoorbehoud

21-1 Zolang Strijker geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Strijker.
21-2 Strijker heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op goederen wordt gelegd.
21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 22 Wanprestatie en ontbinding

22-1 Indiende opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
22-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Strijker ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
22-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Strijker eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Strijker op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

ARTIKEL 23 Betaling

23-1 Betalingen moeten op de overeengekomen tijdstippen plaats vinden op de door Strijker aan de opdrachtgever mede te delen wijze.
23-2 Strijker is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad.1,25% per maand berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de fakturen.
23-3 Strijker is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advokaat, prokureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en inkassoburo.
23-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van ƒ 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Strijker zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

ARTIKEL 24 Toepasselijk recht

Op alle door Strijker gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respektievelijk verricht.

ARTIKEL 25 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgelijke Rechter van de vestigingsplaats van Strijker, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgelijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.